Convocatòria pública per a la selecció d'un psicòleg clínic en l'àmbit de Salut Mental i addiccions de l'àrea d'adults. - [J519]

Convocatòria pública per a la selecció d'un psicòleg clínic en l'àmbit de Salut Mental i addiccions de l'àrea d'adults. - [J519]

12 abr
|
Consorci Sanitari del Maresme
|
Cataluña

12 abr

Consorci Sanitari del Maresme

Cataluña

CONVOCATÒRIA PÚBLICA I REF. CSM060-21

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN PSICÒLEG CLÍNIC EN L’ÀMBIT DE

SALUT MENTAL I ADDICCIONS DE L’ÀREA D’ADULTS. Referència: CSM060-21

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALLDepenent de la direcció de Salut Mental i addiccions i de la coordinació de Psicologia, la missió d’aquest lloc

de treball es concreta a desenvolupar les funcions de recerca, docència i assistencials en l’àmbit de la salut

mental i les drogodependències en la població d’adults. Les funcions i responsabilitats principals del lloc són:1. Avaluació i intervenció psicològica en persones amb trastorn de salut mental, de consum de

substàncies i patologia dual.

2. Coordinacions, suport, formació i orientació als professionals dels recursos de la xarxa sociosanitària.

3. Docència i recerca vinculada a l’àmbit de la salut mental i les drogodependències en població d’adults.

BASES DE LA CONVOCATÒRIAEs convoca el procés selectiu per cobrir el lloc de treball d’un Psicòleg Clínic adjunt del Servei de Salut Mental

i Addiccions de l’àrea d’adults (CSMA i CASD) del CSdM, amb contracte de treball de durada indefinida i a

jornada completa.1. Sol·licitud i documentació a presentar: les persones interessades han de remetre la seva sol·licitud,

argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació: Fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Fotocòpia de les titulacions requerides. Acreditar mitjançant certificats de serveis prestats l’experiència professional que no pertanyi al

CSdM. Aquests s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats

o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent. Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà

de fins el dia 19 d’abril de 2021 fins les 14 hores, indicant la referència CSM060-21. S’ha de fer arribar

la documentació de la manera següent: En format PDF per correu electrònic a l’adreça [email protected]A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre proveïdor de

correu electrònic no us dona cap avís d’error d’enviament. Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l’haureu d’enviar mitjançant

enllaç tipus google drive, wetransfer... Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s’ha rebut la vostra sol·licitud

3. Requisits d’accés a la convocatòria: Titulació Grau Superior Psicologia. Títol d’especialista en Psicologia Clínica via PIR , o està cursant el darrer any de residència, assolint

l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.

4. Barem de la convocatòria: Total punts 100. En la resolució d’aquesta convocatòria pública es

valoraran els següents aspectes:Convocatòria Pública Referència CSM060-21 1CONVOCATÒRIA PÚBLICA I REF. CSM060-21Puntuació

PSICÒLEG CLÍNIC CSMA I CASDmàximaEXPERIÈNCIA 40 Experiència acreditada en salut mental i addiccions d’adults a nivell ambulatori. Es

valorarà 2,5 punts per cada any complert de serveis en actiu. Màxim 15 punts. Experiència acreditada en docència de l’àmbit de psicologia. Es valorarà 2,5 punts

per cada any d’experiència. Màxim 15 punts. Antiguitat acreditada al CSdM, es valorarà 1 punt per any. Màxim 10 punts.FORMACIÓ 30 Acreditació de competència lingüística en català (Nivell C). 3 punts.Acreditació de màsters, postgraus i cursos (amb un mínim de 50 hores) en avaluació

i intervenció psicològica en l’àmbit de drogodependències i/o salut mental

comunitària d’adults. Es valorarà 5 per mestratge, 3 punts per postgrau i 0,5 punts

per cada crèdit de formació específica en l’àmbit descrit (1 crèdit equival a 5 hores

de formació). Màxim 12 punts. Formació continuada complementària, assistència a congressos nacionals i

internacionals en l’àmbit de drogodependències i/o salut mental d’adults, 0,5 punts

per cada crèdit de formació ( 1 crèdit equival a 5 hores de formació).Màxim 15 punts.ENTREVISTA. Es valorarà el resultat d’una entrevista realitzada amb el responsable directe, a

30la que podran accedir aquells candidats que assoleixin un 60% de la valoració curricular, i enel seu defecte els 3 candidats que hagin obtingut la puntuació més alta. Es valoraran lessegüents competències: Capacitat resolutivaEscolta i capacitat comunicativa Treball en equip Habilitats organitzatives Comunicació assertiva i resolució de conflictes

El Consorci Sanitari del Maresme en compliment de la LISMI reserva places per als candidats amb un

grau de minusvàlida exigit per la Llei abans esmentada i declarat per l’organisme competent,

prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.5. Comitè de Selecció. Estarà composat per sis membres: Directora de Persones. Director Assistencial, que actua com a president. Director d’Àmbit de Salut Mental. Dos membres designats pel Comitè d’Empresa. Un/a treballador/a del mateix nivell i àrea funcional, consensuat entre la Direcció de l’empresa i el

Comitè de Treballadors.Convocatòria Pública Referència CSM060-21 2CONVOCATÒRIA PÚBLICA I REF. CSM060-21El Comitè de Selecció treballarà amb l’objectiu d’aconseguir consensuar un/a candidat/a per a la seva

contractació. Si no fos possible, es passaria a la votació. En cas d’empat en les votacions, el vot de la

presidència serà diriment.6. Resolució de la convocatòria. El termini màxim per resoldre la convocatòria serà de 6 mesos a comptardes de la data de la publicació de la convocatòria. Podrà declarar-se deserta si cap participant supera

els 50 punts.

7. Revisió de resultats. Els/les candidats/es no seleccionats podran, en terme de 5 dies hàbils des de la

publicació del resultat de la selecció, demanar una revisió del resultat a la Direcció del centre. La seva

resolució serà definitiva.

8. Incorporació. La incorporació definitiva del candidat/a seleccionat/da estarà condicionada a larealització d’un reconeixement mèdic i la possible verificació de les dades aportades pel candidat/a

per a la selecció.

9. Contractació. Contracte de treball indefinit a jornada completa, amb el període de prova corresponenti amb la categoria professional d’assistencial Titulat de Grau Superior (AS-TGS), amb les condicions

laborals determinades en el II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció

primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.

10. Retribució. Aquest lloc de treball està adscrit al grup professional Assistencial Titulat de Grau Superior(AS-TGS) del II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres

sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut.Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament deles dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de latramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.Convocatòria Pública Referència CSM060-21 3

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/17230933/convocatoria-publica-per-seleccio-dun-psicoleg-clinic-lambit-salut-mental-addiccions-larea-dadults-j519-cataluna/?utm_source=html

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:
Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: convocatòria pública per a la selecció d'un psicòleg clínic en l'àmbit de salut mental i addiccions de l'àrea d'adults. - [j519]
Publica un nuevo anuncio gratuito
Necesitas publicar un anuncio? Con más de 1 millón de usuarios únicos al mes en corto encontrarás el candidato ideal para tu empresa, ¿qué estás esperando!
Publica ahora

Suscribete a esta alerta